Traducció diüturna de la poesia titulada ‘Born Yesterday’ de Philip Larkin

v. anglesa originaltraducció
Tightly-folded bud,
I have wished you something
None of the others would:
Not the usual stuff
About being beautiful,
Or running off a spring
Of innocence and love –
They will all wish you that,
And should it prove possible,
Well, you’re a lucky girl.

But if it shouldn’t, then
May you be ordinary;
Have, like other women,
An average of talents:
Not ugly, not good-looking,
Nothing uncustomary
To pull you off your balance,
That, unworkable itself,
Stops all the rest from working.
In fact, may you be dull –
If that is what a skilled,
Vigilant, flexible,
Unemphasised, enthralled
Catching of happiness is called.
Presament-plegada poncella,
t’he desitjat una cosa
cap dels altres encimbella:
no les costumàries cosses
sobre ser bonica,
o lliscar d’una surgència
d’innocència i amor –
tots ells glatiràn que en siguis,
i si aixó per gràcia t’ha de trobar,
bé, ets una noia sortosa.

Peròsi no l’haguessis, llavors
millor si ets corrent:
tingues, molt com altres dones,
un punt mig d’aptituds:
ni lletja, ni ben-fesomada,
res fora de lloc
que t’estrebi fora d’equilibri,
allò, que impracticable en si,
atura tot el que sobra, de rutllar.
De fet, millor si surts espuntada –
si aixó és el que un traçut,
vigilant, flexible,
desvanagloriat, captivat
abastament de felicitat se’n diu.
el llenguatge dels nascuts dellà-ahir
       (              )
     ) )( (              ( ) )( (
    ( ( ( ) ) )           ( (  ( ) )(
   ) )   ,,\\\           ///,,    ) (
  ( ((  (\\\\//           \\////)   )
  ) )  (-(__//            \\__)-)   (
  (((  ((-(__||             ||__)-))  ) )
 ) )  ((-(-(_||      ```\__    ||_)-)-))  ((
 ((  ((-(-(/(/\\    ''; 9.- `   //\)\)-)-))  )
  )  (-(-(/(/(/\\   '';;;;-\~   //\)\)\)-)-)  (  )
( (  ((-(-(/(/(/\======,:;:;:;:,======/\)\)\)-)-))  )
  ) '(((-(/(/(/(//////:%%%%%%%:\\\\\\)\)\)\)-)))` ( (
  ((  '((-(/(/(/('uuuu:WWWWWWWWW:uuuu`)\)\)\)-))`  )
   )) '((-(/(/(/('|||:wwwwwwwww:|||')\)\)\)-))`  ((
 (  ((  '((((/(/('uuu:WWWWWWWWW:uuu`)\)\))))`   ))
    ))  '':::UUUUUU:wwwwwwwww:UUUUUU:::``   ((  )
     ((   '''''''\uuuuuuuu/``````     ))
      ))      `JJJJJJJJJ`      ((
       ((      LLLLLLLLLLL     ))
        ))     ///|||||||\\\    ((
         ))   (/(/(/(^)\)\)\)    ((
         ((              ))
          ((            ((
           ( )( ))( ( ( ) )( ) (()